Obchodné podmienky
Jazykovej školy LENOX SCHOOL v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník


1. Všeobecné informácie
Jazyková škola LENOX SCHOOL, prevádzka : Bohrova 1, 851 01 Bratislava
IČO: 44 525 036, DIČ: 1045359359, zapísaná v ŽR OÚ v Senci, pod č. 570-10827 poskytovanie služieb a jazykové vzdelávanie, preklady a tlmočenie pre verejnosť aj firmy. Našim cieľom je poskytovať našim zákazníkom kvalitné služby za prijateľné ceny.

 

2. Vznik zmluvného vzťahu
Zmluvný vzťah medzi LENOX SCHOOL a študentom vzniká na základe vyplnenej prihlášky na jazykový kurz. Prihlásenie sa do kurzu je záväzné. Od zmluvy môže študent odstúpiť najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu. V prípade, že kurz bol uhradený, odhlásenie je potrebné uskutočniť osobne.

 

3. Platba za kurz
Ak sa študent rozhodne navštevovať jazykový kurz, je povinný uhradiť cenu kurzu najneskôr do 5 pracovných dní od začiatku kurzu. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet jazykovej školy alebo úhrada v hotovosti. Kapacita kurzov je obmedzená a prednosť majú zákazníci, ktorí zaplatili skôr ako ostatní.

 

4. Realizácia platby

V hotovosti priamo v kancelárii Jazykového LENOX SCHOOL
Prevodom na účet: 2919826368/1100 – Tatrabanka a.s., variabilným symbolom je číslo faktúry.

 

 

5. Storno poplatky

LENOX SCHOOL si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena miesta konania kurzov, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny, výmena lektorov a pod.).
V prípade, že sa študent dostane do omeškania pri platbe za kurz, je LENOX SCHOOL oprávnené uplatňovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
LENOX SCHOOL si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším ako 4. V takomto prípade bude študentom ponúknutá možnosť pokračovať v kurze s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni.
V prípade zrušenia kurzu (zo strany LENOX SCHOOL) vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného poplatku za kurz. V iných prípadoch nemá študent nárok na vrátenie platby za kurz.

 

 

6. Vymeškané vyučovacie hodiny
Peniaze za vymeškané hodiny sa nevracajú. V prípade preukázateľnej PN od lekára (originál),ktorú študent bezodkladne (t.j. nasledujúcu hodinu po ukončení PN) doručí resp. predložív kancelárii jazykovej školy na nahliadnutie, je študent oprávnený nahradiť si vyučovaciu hodinu v inej skupine ( a to po dohode v kancelárii jazykovej školy ). Takáto náhrada môže prebehnúť aj v skupine, ktorá nie je na rovnakej vedomostnej úrovni ako skupina študenta, ktorý náhradu požaduje.

 

7. Prázdniny a dni pracovného pokoja

Počas dní pracovného pokoja sa nevyučuje. Cez prázdniny vyučovanie prebieha.

 

8. Presuny v kurzoch
LENOX SCHOOL si vyhradzuje právo, že v prípade potreby budú vykonané presuny v rámci tried, skupín a učiteľov. Taktiež si vyhradzuje právo zrušenia skupiny s počtom nižším ako 4 študentov a ponúknutia študentovi možnosť pokračovať v štúdiu v inej skupine, ktorá je na rovnakej vedomostnej úrovni.

 

9. Sťažnosti
Študent je povinný akékoľvek svoje sťažnosti, podnety nahlásiť bezodkladne v kancelárii LENOX SCHOOL, kde sa jeho podanie spíše a jazyková škola oboznámi študenta s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti, podnetu.

 

10. Ochrana osobných údajov
a) LENOX SCHOOL prehlasuje, že všetky študentom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby v rámci Spoločnosti, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu študenta budú uvedené údaje znehodnotené.
b) Študent podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol LENOX SCHOOL, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.11.2009

Chceli by ste si zlepšiť svoju angličtinu alebo nemčinu? Nemáte čas na kurz v jazykovej škole?Tak potom online Skype kurzy sú pre vás  najlepšou voľbou. Prispôsobte si kurz vašim potrebám a  osobnému časovému harmonogramu. Stačí sa len pripojiť.

novinky logo-footer

Jesenné jazykové kurzy

LENOX_SCHOOL
Zapíšte sa do nových kurzov anglického jazyka. Začíname už v týždni...
čítaj viac